Därför är en refurbished iPhone mer hållbar än en ny iPhone

Innan vi börjar tala om iPhones och hållbarhet bör vi klargöra varför hållbarhetsfrågan är så viktig, och vad vi menar när vi talar om hållbarhet.

Idag betonas mer och mer betydelsen av hållbarhet vad gäller miljö företagsverksamhet på grund av att klimatförändringen numera är ett faktum.

Vad innebär klimatförändringen och varför måste vi göra något?

Förändringar i planetens medeltemperatur är inget nytt, utan när vi talar om klimatförändringar eller klimatkrisen menar vi den globala uppvärmningen som är ett resultat av mänsklig aktivitet. Klimatet är ett komplext fenomen som ständigt påverkas av hur mycket strålning som avges från solen som reflekteras ut i rymden, hur mycket av den som stannar i vår atmosfär och hur mycket av den som når marken.

Tyvärr har det under de senaste åren blivit ett uppenbart faktum att planeten värms upp och de allra flesta forskare är överens om att att detta är på grund av mänsklig aktivitet.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publicerade en studie 2018 som bekräftar att den globala uppvärmningen orsakas av människor och att vi måste agera idag för att förhindra att temperaturhöjningen överstiger + 1,5°.

För tillfället är vi på väg mot att överskrida denna gräns, såvida vi inte omedelbart inför åtgärder, och konsekvenserna skulle vara katastrofala. Torka, förstörelse av ekosystem med allvarliga konsekvenser för flora och fauna, mer extrema klimatfenomen som orkaner och stormar, spridning av sjukdomar, kriser och ökande fattigdom.

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är många ekonomer överens om att temperaturökningen skulle leda till en dramatiskt ökad fattigdom. Till exempel, i sin artikel ”Endogenous growth, convexity of damages and climate risk: how Nordhaus’ framework supports deep cuts in carbon emissions,”, påvisar Diez och Stern (2014) att den globala tillväxten och välståndet skulle påverkas negativt av stigande temperaturer.

Hur kan vi se att klimatförändringen har orsakats av oss människor?

Ett av de element som bidrar mest till den globala uppvärmningen är växthusgaser. Det är gaser som fångar upp värme i atmosfären och därmed bidrar till en temperaturökning, precis som i ett växthus.

I själva verket beskriver namnet ”växthuseffekt” fenomenet där värme som genereras av solljus fångas i jordens atmosfär och inte kan undkomma.

När mängden av dessa gaser i atmosfären ökar för mycket, ökar medeltemperaturerna över hela världen.

Den mest kända växthusgasen är koldioxid eller CO2, men det finns även metan, klorfluorkolväten och ozon. Förekomsten av växthusgaser i vår atmosfär har ökat stadigt sedan den industriella revolutionen, främst på grund av den massiva användningen av fossila bränslen.

Varför bidrar fossila bränslen till klimatförändringar?

När vi talar om fossila bränslen menar vi främst kol, olja och naturgas. Ursprungligen död vegetation som över miljoner år fossiliserats och innehåller en hög andel kol.

Vi bränner fossila bränslen för att värma våra hem, köra våra fordon och driva våra fabriker och därmed släpper vi ut stora mängder koldioxid och andra gaser som bekräftat har en inverkan på den globala uppvärmningen. Detta är anledningen till att det talas mer och mer om förnybar energi. Fossila bränslen är inte förnybara eftersom det tar miljontals år att förvandla död vegetation till kol, och att använda dem som våra enda energikälla är inte hållbart.

Vad mäter en produkts koldioxidavtryck?

Vid beräkning av koldioxidavtryck mäter vi mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären vid specifika handlingar eller processer.

Genom att beräkna en produkts koldioxidavtryck har vi en tydlig översikt över mängden koldioxid som vår produkt kommer att tillföra i atmosfären och därför hur mycket vi bidrar till den globala uppvärmningen.

Ett annat mått som är ännu mer fullständigt än koldioxidavtrycket är produktlivscykeln, som mäter koldioxidavtrycket såväl som annan miljöpåverkan, t.ex. ozonnedbrytning och försurning, för att få en noggrann översikt över hur produkten kommer att påverka miljön under hela sin livscykel.

När det gäller en iPhone utvärderas således inte bara tillverkningsprocessen utan alla faser från utvinning av råvaror till dess användning, hela dess livslängd och till slut återanvändning eller placering på soptipp.

Varför är inte nya iPhones hållbara?

Låt oss börja med några uppgifter om smarttelefonbranschen i allmänhet.

På bara tio år har mer än 7 miljarder smarttelefoner tillverkats. En genomsnittlig smarttelefon används bara i två år och endast 1 % av alla smarttelefoner i världen återvinns.  (Greenpeace 2017)

När man tittar på dessa siffror blir det tydligt hur smarttelefonmarknaden har en betydande inverkan på utsläpp när det gäller tillverkning, användning och brist på återanvändning/återvinning.

Första fasen: gruvdrift av råvaror

Låt oss börja med gruvdriften av råvaror. För att tillverka en ny smarttelefon krävs råvaror och energi och det är här det första problemet uppstår.

Sällsynta mineraler behövs för att tillverka smarttelefoner och några av dessa mineraler kommer från gruvor i länder som nyligen har lidit eller fortfarande lider av interna konflikter och inbördeskrig (mineraler från konfliktzoner). Dessa gruvor är ofta katastrofala både för miljön och för arbetares rättigheter. Till exempel finns det studier som vittnar om fruktansvärda arbetsförhållandena i koboltgruvor i Kongo.

Plast är tillverkat av petroleum och silikon är ett material som kräver en massiv mängd energi och vatten. Dessutom är energin som används vid tillverkning av smarttelefoner ofta inte ren och användningen av återvunnet material är fortfarande ett undantag snarare än en regeln. 

När vi inte vill ha våra smarttelefoner längre hamnar den vanligtvis på soptippar, förbränningsanläggningar eller exporteras till länder utan stränga miljöbestämmelser där demontering orsakar hälsoproblem och miljöförstörelse i lokala samhällen.

Dessutom orsakar processen för utvinning av råvaror växthusgasutsläpp.

Andra fasen: tillverkning

Tillverkningen av en smarttelefon står för ¾ av det totala koldioxidutsläppet under hela produktens livscykel. I och med att smarttelefoner blir mer komplexa kräver produktionsprocessen mer och mer energi.

Majoriteten av alla smarttelefoner tillverkas i Asien där en stor del av energin erhålls genom att bränna kol, vilket, som vi sett, släpper ut en stor mängd växthusgaser i atmosfären.

Det är därför inte förvånande att tillverkningen av en ny smarttelefon ansvarar för ett betydande utsläpp av växthusgaser och därför bidrar till klimatförändringarna.

Apple känner till detta problem och har därför skapat ett program för att göra energin, som används av leverantörerna, renare.

Målet är att införa 4GK av förnybar energi i sin produktionskedja till 2020. Detta betyder dock inte att alla leverantörer använder ren energi (44 leverantörer har för närvarande valt att delta) eller att uppnå dessa resultat skulle vara tillräckligt.

Om vi fortsätter att konsumera på samma sätt som vi hittills gjort, kommer det inte gå att begränsa den globala temperaturökningen till högst + 1,5° som forskare har angett som den maximala gränsen.

Det andra problemet är att Apples produktionsmodell (likt hela  smarttelefonindustrin i stort) bygger på idén att driva konsumenter till att byta ut sina iPhones minst vartannat år och göra reparationer komplexa (t.ex. svårigheten och kostnaden med att byta ut ett batteri).

Detta betyder inte att du inte kan eller får köpa en ny iPhone om du så vill, men det är uppenbart  denna typ av konsumtion inte är hållbar. Fler och fler förespråkar en övergång till cirkulär ekonomi, som inför reduktion, återanvändning och återvinning till produktionsmodellen. Den cirkulära ekonomin är en modell som ett ökande antal regeringar och institutioner vill införa för att minska produktionen av nya konsumtionsvaror och koldioxidutsläppen som dessa innebär.

Klimathotet är numera ett faktum och det blir allt viktigare att vara medveten om vilka konsekvenser våra val som konsumenter får och hur vi kan begränsa skadan.

Å andra sidan gör Apple mycket för att förbättra sin miljöprestanda och minskar sitt koldioxidavtryck år för år, även om vissa av dessa uppgifter bör tas emot med en viss skepsis.

Till exempel är påståendet att Apple använder 100 % förnybar energi i sin verksamhet runt om i världen vilseledande. I verkligheten köper Apple miljökrediter för att kompensera energiförbrukningen som produceras från icke-förnybara källor.

Vilka slutsatser kan vi dra angående smarttelefonmarknaden och hållbarhet?

Först är det viktigt att notera att smarttelefonmarknaden i allt högre grad är medveten om hållbarhetsfrågan. Trycket som ställs på stora teknologiföretag får verkligen effekt och det är ingen slump att dagens iPhones inkluderar fler och mer återvunnet material och koldioxidutsläpp och leverantörers hållbarhet uppmärksammas mer.

Men alla nya iPhone-produkter är avsedda att användas under en kort tid och sedan kastas bort, eller, via Apple Trade, bytas mot en ny.

Därför är ett köp av en refurbished iPhone rent objektivt ett mer hållbart val.

Varför är det mer hållbart att köpa en refurbished iPhone än en ny?

Låt oss sammanfatta de viktigaste skälen:

– iPhones som skulle hamnat bland sopor återvinns

– Att bryta sällsynta mineraler och  använda mineraler från konfliktområden är inte nödvändigt

– Att reparera en iPhone resulterar i mindre koldioxidutsläpp än att tillverka en ny

– Renovering av iPhones överensstämmer med den cirkulära ekonomins mål att uppmuntra återanvändning och återvinning

– En renoverad iPhone har ett mycket lägre koldioxidavtryck jämfört med en ny modell och bidrar därför mycket mindre till den globala uppvärmningen

I slutändan är en renoverad iPhone mer hållbar.

Finlands innovationsfond Sitras utmärkelse av Swappie som ett av de mest intressanta företagen som arbetar inom den cirkulära ekonomin, är ett erkännande av det bidrag som Swappie gör i kampen mot klimatförändringar.

Vill du veta mer? Läs vår artikel om varför det är bra att välja en renoverad iPhone!