Algemene voorwaarden

1. Bedrijf

Swappie.com is een marktplaats die eigendom is van de vennootschap Swappie (Bedrijfs-ID: 2692328-4). Onderstaande algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de zakelijke relatie tussen Swappie en de klanten.

Swappie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door middel van een eenzijdige beslissing. Bestellingen vallen onder de algemene voorwaarden die gelden op het moment van bestellen en welke kunnen worden bekeken via de bestelpagina van swappie.com. Wijzigingen in de wetgeving zullen onmiddellijk als zodanig van kracht gaan, tenzij de wet anders bepaalt.

Swappie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, d.w.z. omstandigheden buiten haar macht om. Swappie zal de klant zo snel mogelijk informeren over eventuele problemen als gevolg van overmacht.

2. Klant

Swappie verkoopt diensten en producten aan consumenten en ondernemingen.

Deze detailhandel met de consument voldoet aan de actuele Finse en Europese wetgeving inzake consumentenbescherming. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in die zin dat zij de rechten van de consument beperken ten aanzien van wat in de dwingende wetgeving wordt gesteld.

Handelsovereenkomsten tussen Swappie en zakelijke klanten vallen onder de Finse wetgeving voor de verkoop van goederen en de algemene Europese verkoopwet, tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden of in overeenkomst met de klant.

De klant is voor het plaatsen van een bestelling verplicht om volledige contactgegevens te verstrekken, hierbij tenminste inbegrepen de naam van de klant, het adres, een geldig telefoonnummer en een geldig e-mailadres. De vereiste gegevens wat betreft zakelijke klanten zijn: naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon, bedrijfs-ID, postadres, telefoonnummer of- nummers en indien nodig een factuuradres.

Geschatte levertijden zijn gebaseerd op de door de distributiebedrijven verstrekte informatie. Swappie noch leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ten gevolge van onvoorziene wijzigingen waarop zij geen invloed hebben. Een bindende handelsovereenkomst treedt in voege van zodra de bestelling in het systeem van Swappie wordt geregistreerd.

Klantgegevens worden opgeslagen in het klantenregister van Swappie en worden gebruikt voor onderhoud en beheer van klantenrelaties. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens staan in het Swappie integriteitsbeleid, beschikbaar op de website van Swappie.

3. Producten en prijslijst

Alle prijzen zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving inclusief btw. De handel in gebruikte elektronische apparaten is vaak onderhevig aan piekbelasting.

Indien de prijs van een product stijgt voordat de bestelling onder behandeling is genomen, zullen de bestelde producten tegen de oorspronkelijke prijs worden geleverd. Indien de bestelling moet worden gewijzigd, zal de prijs van het product worden bepaald door de prijs op het tijdstip dat de wijziging wordt verricht.

In overeenstemming met Europese wetgeving inzake consumentenbescherming heeft de consument het recht om de aankoop te annuleren.

Producten en diensten worden altijd in actuele staat verkocht.

4. Betaalmethodes (alleen van toepassing op Finland)

Betalingsdienstverlener

De vennootschap Paytrail OYJ (2122839-7) treedt op als leverancier van betalingstransacties en betalingsdienstverlener in samenwerking met de Finse bank en kredietinstellingen. Paytrail OYJ staat als ontvanger van de betaling op het bankafschrift en zal de betaling aan de verkoper doorsturen. Paytrail OYJ heeft een licentie als betalingsinstelling. Voor eventuele klachten dient de consument in eerste instantie met Swappie contact op te nemen.

Paytrail OYJ, Bedrijfs-ID: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä, Finland

Telefoon: +358207 181830

www.paytrail.com

Online bankieren

De methode voor de betalingstransactie voor online bankbetalingen wordt geleverd door Paytrail OYJ(2122839-7) in samenwerking met de Finse bank en andere kredietinstellingen. Voor de gebruiker werkt deze dienst net als traditionele online betalingen.

5. Verzendmethoden

De actuele lijst met verzendmethodes is beschikbaar op de website.

De verwerkingstijd voor een bestelling is normaal gesproken 0 tot -1 werkdagen nadat de bestellingsbevestiging is verzonden. De levertijd ligt meestal rond 1-3 werkdagen.

In overeenstemming met de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming heeft de consument gedurende 14 dagen het recht om het bestelde product te retourneren. Retour van bedrijfsklanten zal van geval tot geval worden beoordeeld.

Wat betreft aangelegenheden die verband houden met retourzendingen, wordt de klant  verzocht om contact op te nemen met de klantenservice.

6. Garantie en aansprakelijkheid ten aanzien van gebreken

Je wordt verzocht om binnen de 72 uren na ontvangst ons ervan op de hoogte te brengen als je om de een of andere reden niet tevreden bent over het door jou gekochte product. Terugbetaling zal worden voltooid binnen 5 tot-10 dagen nadat de klant het bankrekeningnummer heeft verstrekt dat moet worden gebruikt voor de terugbetaling.

Wanneer het product van de fabrikant komt, geeft Swappie geen speciale garantie voor het product tenzij dit specifiek wordt vermeld. Indien de garantie van de fabrikant geldig is, zullen garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing zijn.

De koper is verplicht om zich op de hoogte te stellen van de mogelijk garantievoorwaarden die op het product van toepassing zijn, voordat het in gebruik wordt genomen.

Swappie behoudt zich het recht voor om de voor de producten gemelde gebreken te verifiëren. Hiervoor dienen altijd 3 tot -5 werkdagen worden gereserveerd.

(Alleen van toepassing op Finland) Voor verkoop accepteert Swappie alleen gebruikte elektronica die nog steeds werkt. Wij accepteren geen simkaart-vergrendelde of gestolen telefoons. Als je ons een defecte of een met een simkaart-vergrendeld model stuurt, brengen wij €25 in rekening voor administratie/verzendkosten. Je krijgt de telefoon terug in ruil voor deze vergoeding.

7. Swappie Warranty™ Voorwaarden

Swappie biedt altijd 24 maanden Swappie Warranty™ op alle telefoons en apparaten alsmede overige producten. Een garantie van 12 maanden is geldig voor de batterij van het toestel; na 12 maanden komt de garantie voor de batterij te vervallen.   Alle door jou ontdekte gebreken zullen door Swappie worden gerepareerd. De garantievoorwaarden specificeren apart de onderdelen van een product, apparaat of telefoon die niet onder de Swappie Warranty™ vallen.

De Swappie Warranty™ bevat de door Swappie aangegeven onderstaande voorwaarden. Swappie-producten omvatten aansprakelijkheid voor gebreken zoals deze worden gedefinieerd in de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming.

De geldigheidsduur voor de Swappie Warranty™ is 24 maanden, gerekend vanaf de aankoopdatum. Het gebied van geldigheid voor de garantie is het land waar de telefoon is gekocht.

De volgende diensten zijn bij onze garantie inbegrepen:

  • Gegarandeerde snelle reparatieservice. Wanneer wij de telefoon/het apparaat hebben ontvangen, zullen wij binnen 24 uur met de reparatie beginnen.
  • Gratis storingsdiagnose. Al onze klanten hebben recht op een gratis storingsdiagnose, ongeacht of het van toepassing zijnde apparaat wordt gedekt door de aansprakelijkheid voor defecten die Swappie heeft ten aanzien van haar klanten.
  • Vervangen van het apparaat. Indien we er niet in slagen om het apparaat te herstellen, zullen we het proberen te vervangen door een ander, overeenkomstig model.

Als blijkt dat het gebrek door de klant is veroorzaakt, is Swappie hiervoor niet aansprakelijk. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld het veroorzaken van fysieke schade aan het apparaat, gebruik van het apparaat op een manier in strijd is met de voorschriften, of andere nalatige handelingen.

Reparatieprocedure

Het ontdekte gebrek zal door onze reparatieservice worden gerepareerd. Indien de benodigde onderdelen moeilijk verkrijgbaar zijn, onredelijk duur zijn, of dat het apparaat op andere wijze geen reparatie waard is, zal het apparaat in kwestie worden vervangen door een overeenkomstig model. Dankzij onze snelle reparatieservice, duurt de garantiereparatie van Swappie gemiddeld slechts 14 dagen vanaf het moment dat het apparaat voor reparatie wordt ontvangen. In sommige gevallen, zoals tijdens vakanties of door andere redenen kan een reparatie langer duren. Om het apparaat binnen een redelijke termijn te repareren, moet ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van het apparaat, de beschikbaarheid van de reserveonderdelen, de aard en de omvang van het gebrek, of andere technische eigenschappen. Swappie kan ook een prijsverlaging of een terugbetaling overwegen indien de reparatie van een gebrek niet de moeite waard is, of dat het een minimaal gebrek betreft, of eventueel helemaal niet kan worden gerepareerd.

Inzake de garantie dienen onderstaande punten in achting te worden genomen:

• een gebroken of gebarsten scherm wordt niet gedekt door de Swappie Warranty™;
• softwaregebreken worden niet gedekt door de Swappie Warranty™;
• het verwijderen van een virus of andere z.g. malware wordt niet gedekt door the Swappie Warranty™;
• indien het apparaat op een niet-geaard stopcontact wordt aangesloten, zal eventuele schade niet worden gedekt door de Swappie Warranty™;
• door een kapotte voedingskabel of door het apparaat te openen komt de Swappie Warranty™ te vervallen;
• schade aan het product tijdens verzending vanwege onachtzaamheid van de verzender wordt niet gedekt door de Swappie Warranty™. Verpakkingen moeten altijd voldoende beschermd worden ingepakt;
• de Swappie Warranty™ vervalt als het serienummer van de telefoon is verwijderd of op andere wijze onleesbaar is gemaakt;
• andere indirecte of pure financiële schade die is veroorzaakt door het kapot gaan van het product, zoals vernietigde bestanden, worden niet gedekt door de Swappie Warranty™;

• de Swappie Warranty™ komt te vervallen als het/de glas/homeknop/camera/of andere functies van de telefoon kapot is/zijn gegaan door oneigenlijk gebruik, zoals het laten vallen van de telefoon of door er iets mee te hebben geslagen;
• de Swappie Warranty™ komt te vervallen, indien een bij Swappie gekocht product op ongepaste wijze is gerepareerd door de gebruiker of derden;
• de Swappie Warranty™ komt te vervallen als de telefoon is verbogen, een waterschade heeft, of andere functies die kapot zijn gegaan door oneigenlijk gebruik, zoals het laten vallen van de telefoon of door er iets mee te hebben geslagen.

Garantie-/retourprocedure

De klant moet ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele defecten nadat deze zijn ontdekt. De klant kan ons op de hoogte stellen via een e-mail aan info@swappie.com of via onze chat. Nadat de klant ons op de hoogte heeft gesteld en instructies voor de verdere procedure heeft ontvangen, moet het defecte product naar het vermelde adres worden opgestuurd via de in de instructies vermelde transportdienst.

De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een back-up van de bestanden op het apparaat wordt gemaakt, voordat het voor reparatie wordt verstuurd. Indien het apparaat is bezorgd en geretourneerd zodat het als breekbaar is gemerkt, hetgeen inhoud dat de hantering van het apparaat speciale maatregelen vergt, is de klant aansprakelijk voor de van toepassing zijnde leveringskosten.

8. Aansprakelijkheid

Producten en diensten worden altijd in actuele staat verkocht. Swappie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte onkosten, noch verlies van inkomsten veroorzaakt door defecten en/of gebruik van de producten en diensten.

De aansprakelijkheid van Swappie is altijd beperkt tot de inhoud van deze algemene voorwaarden en tot maximaal het terugbetalen van de aankoopprijs. De productaansprakelijkheid voor defecten is beperkt tot de mogelijke terugbetaling van de aankoopprijs verminderd met genoten voordelen.

Bepaalde functies of diensten die op of via de website worden aangeboden vergen het aanmaken van een gebruikersaccount (inclusief instelling van gebruiker en wachtwoord van het Apple-ID). De klant is  verantwoordelijk voor alle activiteiten die via hun account plaatsvinden en voor de beveiliging van hun accountgegevens, inclusief wachtwoord. Het is te allen tijde verboden om het Apple-ID, wachtwoorden of accounts van anderen te gebruiken zonder toestemming van de accounthouder. Swappie kan en zal geen enkele vorm van aansprakelijkheid nemen voor verlies of schade die is veroorzaakt door verwaarlozing van deze verantwoordelijkheden. Swappie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vergeten Apple-ID of een wachtwoord. Ook, omwille beveiliging van informatie en persoonsgegevensbeveiliging, kan Swappie niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van de koopbon van de oorspronkelijke eigenaar van de telefoon.