Swappie integriteitsbeleid

Swappie Integriteitsbeleid

1. Naam van het register

Swappie Klantenregister

2. Gegevensverwerking

Swappie verwerkt persoonlijke gegevens om relaties met klanten te onderhouden, voor communicatie met klanten, de uitvoer van contracten en directe marketingdoeleinden. Verder vergaren we analytische gegevens over onze websitebezoekers.

Behalve particuliere klanten heeft Swappie ook zakelijke klanten en partners. De persoonsgegevens van deze partijen kunnen worden verwerkt als een deel van dit register. De persoonsgegevens met betrekking tot deze zakelijke klanten worden alleen gebruikt voor de communicatie en marketing die zich direct tot deze bedrijven richten.

Swappie respecteert en beschermt jouw privacy en daarom willen we je laten weten hoe de persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Neem in acht dat dit Integriteitsbeleid alleen van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens zoals dit door Swappie als verwerkingsverantwoordelijke wordt gedaan.

3. Contactgegevens

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Bedrijfs-ID: 2692328-4

Adres: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finland

Emailadres: privacy@swappie.com

Website: www.swappie.com

4. Vergaarde gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • contactgegevens;
 • marketinggerelateerde toestemming, verboden of andere informatie, of aanvullende informatie;
 • voor representanten van zakelijke klanten, de organisatie, positie en andere informatie in verband met de zakenrelatie;
 • IP-address;
 • browsersessie-ID;
 • URL-spoor op de website en bestede tijd;
 • bezoektijd;
 • type browser en versie;
 • apparaat;
 • naam en e-mailadres van abonnees op de nieuwsbrief;
 • wijzigingenlogboek voor informatie van belang voor opdrachten.

5. Gegevensbronnen

Gegevens die zijn ontvangen van de betrokkene

Wij ontvangen hoofdzakelijk gegevens die zijn verwerkt in overeenstemming met dit integriteitsbeleid via de betrokkenen zelf.

De vergaarde gegevens van onze website worden tijdens het bezoek op de server opgeslagen.

Deze gegevens kunnen ook via andere dienstverleners worden verkregen, indien mogelijk in overeenstemming met de bepalingen.

Cookies

We gebruiken verschillende technische oplossingen voor het vergaren van analytische gegevens wanneer je als gebruiker van Swappies diensten gebruik maakt, inclusief cookies en Web Beacon-technologie.

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de computer van de gebruiker wordt verzonden en daar wordt opgeslagen, en waarmee de beheerder van de website frequente sitebezoekers kan identificeren. Cookies kunnen het gebruik van Swappie Oy-diensten vereenvoudigen en verzamelde gegevens over bezoekers samenstellen. Met dergelijke feedback kunnen wij de door Swappie geleverde diensten verbeteren en dus een betere service aan onze klanten bieden. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer of bestanden van de gebruikers. We gebruiken ze om onze klanten te voorzien van informatie en diensten op maat van hun individuele behoeften.

Het gebruik van cookies kan in de browser worden uitgeschakeld of je kunt de browser instellen om je te waarschuwen wanneer er cookies worden geïnstalleerd. Onderstaande links geven bijvoorbeeld informatie over het wijzigen van cookie-voorkeuren in een aantal van de meest gebruikte browsers:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Denk eraan dat sommige onderdelen van onze Swappie-diensten niet op de juiste manier werken als cookies worden uitgeschakeld.

‘Web Beacon’ is een techniek waarmee het mogelijk is om lezers van websites en emails te identificeren, bijvoorbeeld door te controleren of een e-mail is gelezen of niet.

Website-gerelateerde analysediensten

Onze Swappie diensten gebruiken Google Analytics en andere webanalysediensten voor het vergaren van gegevens en rapporten over onze klanten die de website bezoeken, zodat we onze service voortdurend kunnen verbeteren. Voor meer informatie over Google Analytics, bezoek je best de website van Google Analytics zelf. Indien je niet mee wilt doen met de gegevensverzameling uitgevoerd door Google Analytics kan onderstaande add-on worden gedownload: Opzegging Google Analytics add-on.

6. Doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens kunnen in overeenstemming met de wet en na toestemming, ook voor onderstaande doeleinden worden gebruikt: marketing, voorzieningen en voltooiing van diensten, ontwikkeling en tenuitvoerbrenging van klantenservice, analyse en vergaring van statistiek, ontwikkeling van diensten en zaken, en alle overige activiteiten ten bate van verkoop of service.

Klantcommunicatie en het onderhouden van klantrelaties

Persoonsgegevens worden gebruikt voor hantering, beheer, onderhoud en ontwikkeling van relaties en communicatie tussen Swappie en haar klanten. Wanneer je contact met ons opneemt, gebruiken we de verstrekte informatie om je vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om je bericht af te handelen.

Marketingdoeleinden

Als je toestemming hebt gegeven voor directe marketing, kan het gebeuren dat we informatie over de activiteiten en ander materiaal voor directe marketing van Swappie naar je opsturen.

De betrokken persoon heeft altijd het recht om ons te verbieden om van persoonsgegevens gebruik te maken voor directe marketing, marketingonderzoeken of profilering door contact met ons op te nemen via bovengenoemde contactgegevens, of door van de uitschrijfoptie gebruik te maken in verband met berichten of nieuwsbrieven.

7. Gegevensopslag

We bewaren alleen persoonsgegevens zolang de wet dit vergt, of zolang ze nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.

8. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken in systemen die informatie naar gebieden verplaatsen die buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte liggen. Indien de Europese Commissie geen adequaat niveau inzake gegevensbescherming in het land van bestemming handhaaft, zullen wij dit doen door middel van onze contractuele praktijken (bijvoorbeeld de modelbepalingen van de Europese Commissie inzake overdracht van persoonsgegevens naar derde landen) of andere maatregelen.

9. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor zover beschreven in dit integriteitsbeleid kunnen wij informatie doorgeven aan autoriteiten zoals regionale overheidsinstanties, belastingdiensten, diensten voor gegevensbescherming of andere wettelijk vereiste derde partijen.

Om juridische redenen

Wij kunnen eventueel persoonsgegevens overdragen aan partijen buiten de organisatie van Swappie indien toegang tot deze persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht teneinde (i) te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving, bepalingen of een gerechtelijk besluit, (II) fraude, witwassen, financiering van terrorisme, technische of gegevensbeveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (iii) de veiligheid en de activa van Swappie of haar klanten te waarborgen en te beschermen, of voor het algemeen belang in overeenstemming met de wetgeving.

Erkende dienstverleners

Wij kunnen persoonsgegevens aan erkende dienstverleners overdragen die ons van bepaalde diensten voorzien. Wij hebben overeenkomsten met onze dienstverleners gesloten waardoor zij zich ertoe verplichten om het gebruik van persoonsgegevens te beperken en om onder alle omstandigheden te voldoen aan de beveiligingsnormen van dit integriteitsbeleid.

Met jouw uitdrukkelijke toestemming

Met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon kunnen we persoonlijke informatie overdragen aan derden buiten de Swappie-organisatie om andere dan eerder genoemde redenen. De betrokkene heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

10. Rechten van de betrokkene

Recht op toegang tot gegevens

De betrokkene heeft recht op toegang tot de door Swappie verwerkte persoonsgegevens. Indien gewenst is het mogelijk om contact met ons op te nemen om na te gaan welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Het recht om herziening van gegevens te eisen

Je hebt het recht om te eisen dat wij onjuiste, incomplete, verouderde of onnodige door ons opgeslagen persoonsgegevens corrigeren of vervolledigen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je contactgegevens of andere persoonsgegevens te updaten. Neem in dat geval contact met ons op.

Het recht je gegevens te verwijderen

Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij wij een geldige reden hebben om de gegevens niet te verwijderen, zullen wij de door jou gevraagde maatregel uitvoeren.

Het recht om tegen de gegevensverwerking een bezwaar in te dienen, of het recht om dit te beperken

Wanneer jouw gegevens worden verwerkt voor directe marketing, dan heb je het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je gegevens, of de van toepassing zijnde profilering. Je hebt ook het recht om te eisen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt indien onder andere de gegevens over jou onjuist zijn. Verder heb je onder bepaalde specifieke omstandigheden het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens een bezwaar in te dienen op basis van specifieke persoonlijke omstandigheden.

Het recht om gegevens van een systeem naar een ander systeem over te dragen

De betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens bij ons op te vragen in gestructureerde en algemeen toegepaste vorm en om deze gegevens onafhankelijk aan derden over te dragen.

Het gebruik van deze rechten

Als je gebruik wenst te maken van bovenstaande rechten, stuur ons dan de volgende informatie per post of email: naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Voor een verificatie van je identiteit kunnen we je eventueel vragen om meer informatie te verstrekken. Onredelijk vaak herhaalde, buitensporige of duidelijk ongerechtvaardigde verzoeken kunnen door ons worden afgewezen.

11. Gegevensbeveiliging

We gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de door ons vergaarde en te verwerken persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen zijn ontwikkeld ter handhaving van een passend niveau ter waarborging van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt door hiertoe bevoegde personen. Het gebruik van persoonsgegevens wordt beschermd door gebruikersgerichte kwalificaties, wachtwoorden en toegangsrechten.

12. Een klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de door Swappie verzamelde persoonsgegevens niet worden bewaard volgens de bepalingen inzake gegevensbescherming.